Privacybeleid

Om het persoonlijk coachtraject op een zo’n goed mogelijke manier te kunnen organiseren, heeft HSP Talent persoonsgegevens van u nodig. 

Dit houdt voor u het volgende in: 

 • We verzamelen gegevens om het coachingstraject zo goed mogelijk op uw wensen af te kunnen stemmen. 
 • We zijn altijd helder en transparant over de gegevens die we van u verzamelen en waarom we dit doen. We beperken ons enkel tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt. 
 • We gaan zorgvuldig om met uw gegevens en doen er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen. 
 • We wisselen uw gegevens alleen uit met een derde partij als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. 
 • We verkopen uw gegevens niet aan derden. We respecteren dat uw gegevens aan u toebehoren. We zullen er alles aan doen om u op de hoogte te brengen van uw rechten omtrent de verstrekte persoonsgegevens en deze respecteren. 
 • Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd. 
 • De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze bewaren, is volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Als HSP Talent zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document. 

Welke gegevens verzamelen we en met welk doel bewaren we ze? 

Om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst tot opdracht verzamelen we een aantal gegevens van u om de begeleiding en communicatie zo goed mogelijk te laten verlopen. 

Het gaat om volgende persoonsgegevens: 

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer
 • Competenties en interessegebieden 
 • Gespreksverslagen 

Doel

 • Inhoud van communicatie 
 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk coachtraject
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning 
 • Verbetering van de dienstverlening 
 • Facturering
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens? 

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na afronding van een traject worden uw gegevens tot maximaal één jaar bewaard. Bepaalde financiële gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan u of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Beveiliging van de website 

Onze hosting partij houdt (beperkt) IP-adressen van bezoekers bij. Deze IP-adressen zijn niet direct benaderbaar via een website. Onze hosting partij doet dit in het oogpunt van beveiliging. Indien er een aanval plaatsvindt, is het voor onze hosting partij van essentieel belang om de “dader” te kunnen traceren. Dit kan alleen op basis van een IP-adres.

De beveiliging van onze website houdt IP-adressen bij. Dit om aanvallen en login-pogingen van kwaadwillenden te kunnen blokkeren en zo uw websitebezoek veilig te houden. De IP-adressen van gewone bezoekers worden niet bewaard.

In kaart brengen websitebezoek 

Wij gebruiken alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Verstrekking aan derden 

In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze IT leverancier, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel. Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen en contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met Sanne Nijland: 

HSP Talent

T: 06-21480509
E: Sanne@hsptalent.nl
W: www.hsptalent.nl

Augustus 2023